Caută:
Caută aici materiale şi concursuri ...
Căutare avansată

Precizări privind desfăşurarea Olimpiadelor naţionale pentru limbile moderne germană şi rusă în anul şcolar 2008-2009

OLIMPIADA DE LIMBA RUSĂ - Ediţia 2009 8 ianuarie 2009   -   Diverse;
Disciplina: Limba rusă;
Precizări privind desfăşurarea Olimpiadelor naţionale pentru limbile moderne germană şi rusă în anul şcolar 2008-2009 I. Prezentare generală. Definiţii, participanţi şi categorii Olimpiada de limba germană modernă şi limba rusă modernă este un concurs de excelenţă care urmăreşte stimularea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba străină respectivă, a competenţelor sociale şi civice, a inteligenţei lingvistice şi a creativităţii elevilor. Olimpiada pentru limbile moderne germană si rusă se desfăşoară la clasele VII – VIII si la clasele IX –XII, în conformitate cu prevederile OM Nr.3109/28.01. 2002, care constituie cadrul juridic general valabil pentru organizarea olimpiadei. Pentru clasele VII -VIII, olimpiada se desfăşoară de la etapa pe şcoală până la etapa judeţeană/municipiul Bucureşti, care reprezintă etapa finală. Pentru clasele IX-XII, olimpiada se desfăşoară de la etapa pe şcoală până la etapa naţională, care reprezintă etapa finală. În continuare, termenul „judeţ” se referă şi la Municipiul Bucureşti. Prin comisia de organizare se înţelege „comisia de organizare şi evaluare”, respectiv, pentru etapa naţională, „comisia centrală de organizare şi evaluare”, în sensul prevăzut în OM Nr.3109/28.01.2002. În acest sens şi conform prevederilor OM Nr.3109/28.01.2002 se constituie comisia de organizare naţională, respectiv judeţeană / pentru etapa locală / pentru etapa pe şcoală. În vederea desfăşurării în bune condiţii a etapei naţionale, la nivelul judeţului în care se desfăşoară etapa naţională se organizează o comisie locală de organizare al cărei coordonator este numit de inspectorul şcolar general şi care se subordonează comisiei de organizare naţionale şi acordă sprijin acesteia din punct de vedere logistic. Olimpiadele se desfăşoară prin împărţirea elevilor în funcţie de clasa la care învaţă. În plus, la olimpiada de limba germană modernă, elevii participă şi împărţiţi în categorii. Având în vedere situaţiile complexe existente privitoare la modul de însuşire a limbii germane de către concurenţi, aceştia vor fi împărţi şi pe clase şi, în cadrul claselor, pe categorii, după cum urmează: A. Concurenţi care au învăţat limba germană numai ca limbă străină, cu maxim 3 ore pe săptămână (clasele VII-XII) B. Concurenţi care au învăţat limba germană numai ca limbă străină şi în clase cu profil intensiv şi bilingv (începând de la 4 ore pe săptămâna, clasele IX-XII) C. Concurenţi care au învăţat limba germană ca limbă străină (nu au germana ca limbă maternă), dar au învăţat în trecut şi în clase cu predare în limba germană (în România sau în străinătate) D. Concurenţi care au învăţat limba germană şi ca limbă maternă în mediu familial, dar învaţă în prezent germana la şcoală ca limbă străină În scopul stabilirii corecte a categoriei în care se încadrează, concurenţii vor completa o declaraţie, prezentată în anexă, privitoare la experienţa de învăţare a limbii germane, şi vor aduce la etapa naţională o copie a foii matricole pentru anii şcolari anteriori, începând cu clasa I, vizată de inspectorul de specialitate din judeţ cu menţiunea: „Conform cu originalul”. Pentru etapa naţională, responsabilitatea verificării corectitudinii acestor declaraţii revine şi inspectorului de specialitate din judeţul de unde provin concurenţii. Comisia de organizare naţională poate stabili sancţiuni în cazul descoperirii de declaraţii false date în vederea încadrării într-o categorie nepotrivită, atât la adresa concurentului respectiv şi a profesorilor săi, cât şi a judeţului de provenienţă (după caz, reducerea numărului de locuri acordate pentru anul următor). La olimpiadă pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, elevii de la învăţământul particular, inclusiv elevii care nu învaţă limba respectivă în scoală, dar consideră că au competenţe adecvate în domeniu şi participă, la recomandarea şcolii, la toate etapele organizate, cu condiţia calificării pentru etapele ulterioare. Se acceptă participarea elevilor de clasa a VIII-a , capabili de performanţe deosebite, la toate etapele olimpiadei pentru clasa a IX-a, cu condiţia calificării pentru etapele ulterioare, având în vedere faptul că pentru clasa a VIII-a nu se organizează etapa naţională. Elevii din ciclul liceal pot concura la anul de studiu in curs, de la etapa pe şcoală până la etapa naţională inclusiv, chiar dacă nu studiază limba respectivă în şcoală, olimpiada fiind un concurs de excelenţă. Nu sunt admişi la olimpiada de limba germană modernă concurenţi care în anul şcolar curent învaţă sau au învăţat, în perioada desfăşurării unora din etapele olimpiadei, la clase cu predare în limba germană. Aceştia au dreptul să participe la olimpiada de limba germană maternă. II. Calendarul şi etapele olimpiadelor de limba germană şi limba rusă modernă Olimpiadele de limba germană şi limba rusă modernă se vor desfăşura după cum urmează: - Faza pe şcoală – ianuarie 2009 - Faza locală – februarie 2009 - Faza judeţeană – 7 martie 2009 Pentru etapele anterioare etapei judeţene, responsabilitatea organizării şi stabilirii datelor exacte în intervalul anunţat revine inspectorului de specialitate din judeţ. Pentru limba rusă modernă, etapa naţională se desfăşoară în perioada 10-14 aprilie 2009, la Piteşti (judeţul Argeş). Pentru limba germană modernă, etapa naţională se desfăşoară în perioada 13-17 aprilie 2009, la Deva (judeţul Hunedoara). III. Alocarea locurilor pentru etapele succesive ale olimpiadei Inspectorul general MECT alocă judeţelor locurile pentru etapa naţională având în vedere, în ordine, următoarele criterii: 1. numărul de elevi şi profesori existenţi în judeţul respectiv, aşa cum rezultă din raportările solicitate de inspectorul general MECT inspectorilor de specialitate din judeţe şi metodiştilor (se repartizează astfel 1/2 din numărul total de locuri, proporţional cu datele completate de inspectorii de specialitate în formatul cerut la Consfătuirile Naţionale din septembrie 2008 – pentru judeţele care nu au raportat, se trece, din oficiu, zero); 2. rezultatele judeţului respectiv la etapa naţională din anul anterior (se repartizează astfel 1/2 din numărul total de locuri, prin înmulţire cu un coeficient obţinut pe baza raportului dintre un punctaj obţinut pe baza premiilor şi numărul total de participanţi din judeţul respectiv); 3. interesul de a stimula dezvoltarea limbilor străine respective în unele zone unde acestea sunt slab reprezentate, rezolvarea unor situaţii speciale (asigurarea unui minim de 1 sau 2 locuri, prin redistribuirea locurilor rămase de la rotunjirea numerelor calculate în funcţie de criteriile precedente – la dispoziţia inspectorului general MECT) În funcţie de numărul de elevi şi profesori din judeţul respectiv, inspectorul de specialitate din judeţ va stabili, acolo unde este nevoie, criteriile de alocare a locurilor până inclusiv la etapa judeţeană, luând ca model criteriile aplicate pentru alocarea locurilor judeţelor pentru etapa naţională. Inspectorul general MECT va transmite inspectorilor de specialitate din judeţe şi metodiştilor, prin poşta electronică (e-mail), atât numărul de locuri atribuite judeţelor pentru etapa naţională, cât şi modul de calcul al acestora, înainte de desfăşurarea etapei judeţene. Inspectorii de specialitate din judeţe vor transmite metodiştilor şi profesorilor înscrişi în baza de date locală, prin poşta electronică (e-mail), acolo unde este cazul (număr mare de şcoli şi localităţi), atât numărul de locuri atribuite localităţilor sau şcolilor pentru etapa judeţeană / locală, cât şi modul de calcul al acestora. Elevii se califică de la o etapă la cea următoare a olimpiadelor în funcţie de rezultatele obţinute la etapa anterioară. Rezultatele obţinute de elevi la clase şi categorii diferite nu sunt comparabile între ele prin punctaj. De asemenea nu se stabilesc la nivel naţional criterii de punctaj minim pentru calificarea într-o etapă ulterioară. Comisiile de organizare (pe şcoală, locale sau judeţene) vor stabili criteriile de selecţie a participanţilor pentru etapa următoare. Aceste criterii vor fi afişate la locul de desfăşurare a concursului înainte de începerea evaluării lucrărilor. După corectarea lucrărilor, comisia de organizare va lua în discuţie lucrările propuse pentru calificare în etapa următoare, având în vedere criteriile stabilite şi afişate anterior. Decizia se va lua prin vot deschis şi va fi consemnată în procesul verbal. Procesul verbal complet, conţinând opiniile şi argumentele exprimate, va fi transmis comisiei de organizare de la etapa următoare (în copie). În cazul în care se decide susţinerea unei probe de baraj pentru calificarea la etapa naţională la limba germană modernă, aceasta va viza creativitatea elevilor, având în vedere proba de proiect de la etapa naţională, cât şi imposibilitatea comparării în mod corect a nivelurilor de limbă între clase şi categorii diferite. IV. Structura subiectelor olimpiadei Programa de olimpiadă este programa şcolară în vigoare. Toate subiectele propuse şi selectate vor ţine cont numai de programa şcolară în vigoare (competenţele de comunicare) şi nu vor favoriza tematic vreunul din manualele alternative existente. Pentru etapa judeţeană şi etapa naţională, subiectele şi structura acestora sunt responsabilitatea inspectorului general MECT, inclusiv pentru etapa judeţeană la clasele a VII-a şi a VIII-a. În scopul pregătirii subiectelor, acesta va convoca anterior fiecărei faze un grup de lucru compus din 5 cadre didactice. Toate cadrele didactice pot transmite propuneri de subiecte după modelul prezentat anterior etapelor olimpiadei, în format electronic, pe adresa inspectorului general MECT. Pentru etapele anterioare ale olimpiadei, subiectele şi structura acestora sunt responsabilitatea inspectorului de specialitate din judeţ. Inspectorul general MECT va transmite inspectorilor de specialitate din judeţe şi metodiştilor, prin poşta electronică (e-mail), un model de subiect, cu cel puţin trei săptămâni înainte de desfăşurarea etapei judeţene. Inspectorii de specialitate din judeţe vor transmite metodiştilor şi profesorilor înscrişi în baza de date locală, prin poşta electronică (e-mail), un model de subiect, cu cel puţin trei săptămâni înainte de desfăşurarea etapei locale. Desfăşurarea etapei pe şcoală întră în atribuţiile comisiei metodice la nivel de şcoală, dacă inspectorul de specialitate din judeţ nu stabileşte altfel. La etapa judeţeană şi naţională a olimpiadei de limba germană şi limba rusă modernă subiectele vor verifica utilizarea adecvată a limbii în comunicare, competenţe de receptare şi producere de mesaje şi de interacţiune în comunicare. La etapa naţională a Olimpiadei de limba germană modernă, probei scrise (probă individuală), i se adaugă proba de proiect bazat pe lectura unei cărţi şi prezentarea acesteia în echipă (Rucksackbibliothek). Echipele de proiect vor fi alcătuite din concurenţi din judeţe diferite şi de la categorii diferite şi vor concura în două secţiuni: clasele a IX-a şi a X-a, respectiv clasele a XI-a şi a XII-a. Pentru organizarea probei de proiect, MECT va organiza, în colaborare cu Goethe-Institut, un seminar pregătitor în perioada 20-22 martie 2009, cu profesorii care vor face introducerea didactică în lectura cărţilor. V. Aspecte organizatorice pentru pregătirea desfăşurării etapelor judeţeană şi naţională a olimpiadei de limba germană şi limba rusă modernă. Responsabilităţi Inspectorul general MECT va organiza transmiterea subiectelor pentru etapa judeţeană în format electronic şi în condiţii de securitate. Inspectorii de specialitate din judeţe răspund de transmiterea corectă şi în formatul electronic cerut a datelor privitoare la elevii calificaţi pentru etapa naţională. Eventualele neconcordanţe între datele transmise şi datele reale ale elevilor respectivi trebuie rezolvate înainte de începerea etapei naţionale. Organizatorii etapei naţionale sunt exoneraţi de orice răspundere privitoare la inexactitatea, incorectitudinea sau caracterul incomplet al datelor furnizate de inspectorii de specialitate din judeţe. Aceştia răspund de eventualele consecinţe ce decurg de aici (diplome completate greşit, imposibilitatea acordării de premii în bani unor candidaţi etc.). Inspectorii de specialitate din judeţe vor completa datele cerute în format electronic şi vor tipări apoi un exemplar pe care îl vor transmite pe fax inspectorului general MECT sub semnătura proprie şi a inspectorului şcolar general, pentru verificarea corectitudinii datelor. Transmiterea pe fax şi completarea datelor în formatul electronic cerut are loc cu cel puţin o săptămână înaintea începerii etapei naţionale, dar în aşa fel încât eventualele corecturi să se încheie până la termenul respectiv. Organizatorii etapei naţionale nu vor lua în considerare modificările ulterioare termenului enunţat. Formatul electronic de transmitere a datelor va fi stabilit de inspectorul general MECT împreună cu organizatorii locali şi va fi anunţat prin poşta electronică inspectorilor şi metodiştilor cel târziu până la 14 martie 2009. Toate informaţiile suplimentare privitoare la desfăşurarea olimpiadei vor fi transmise de către inspectorul general MECT de la adresa de poştă electronică sorin.giurumescu@medu.edu.ro, sau sorin.giurumescu@gmail.com. Inspectorii de specialitate din judeţe şi metodiştii noi, care nu au luat legătura cu inspectorul general MECT pe această cale, se vor anunţa acestuia la ambele adrese precizate, pentru a fi preluaţi în listele de transmitere a informaţiilor. VI. Dispoziţii finale Inspectorii de specialitate din judeţe vor face cate 2-3 propuneri de cadre didactice pentru Comisiile centrale de organizare şi evaluare, pentru fiecare disciplină, până la data de 15 ianuarie. Cadrele didactice propuse trebuie să se afle în baza de date online completată de inspectorul de specialitate sau metodist pentru judeţul respectiv. În selectarea membrilor acestor comisii, inspectorul general MECT va ţine cont de competenţele dovedite ale acestor cadre didactice în domeniul evaluării, al folosirii calculatorului, de competenţe organizatorice şi orice alte competenţe necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a olimpiadei. În scopul stabilirii acestor competenţe, aceştia vor transmite CV-ul propriu în formatul european, pe cale electronică (e-mail), la solicitarea inspectorului general MECT. Profesorii pot fi numiţi în comisii de elaborare a subiectelor de olimpiadă, a baremelor de corectare si notare precum si la evaluarea lucrărilor numai la alţi ani de studiu şi / sau categorii decât cei / cele la au elevi în concurs. Aceştia vor da o declaraţie scrisă în care vor menţiona că nu au elevi în concurs la anul de studiu / categoria pentru care lucrează si că asigură secretul subiectelor si baremelor de corectare si notare întocmite si transmise MECT. La toate etapele olimpiadei se va asigura maxima transparenţă posibilă privitoare la modul de evaluare şi elaborare a subiectelor, fără a afecta buna desfăşurare a lucrărilor. Elevii care vor dori să-şi vadă lucrările în vederea depunerii de contestaţii vor putea face acest lucru însoţiţi de profesorul îndrumător (cadru didactic din sistemul naţional de învăţământ), respectiv de profesorul însoţitor la etapa naţională, în prezenţa unuia dintre profesorii care au evaluat lucrarea respectivă. Potrivit Regulamentului de organizare si desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, aprobat cu OM Nr.3109/28.01. 2002, art. 52, prezentele precizări fac parte din regulament, iar nerespectarea lor atrage sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.

Propune un material

Adaugă tu primul comentariu:

Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.
Pentru orice problemă, sugestie sau reclamaţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa webmaster@olimpiade.ro!